Vi(sie)zier op zorg.

Het onderwijsadviesbureau “Sykli Onderwijsadvies B.V.” heeft voor onze scholen ( openbaar basisonderwijs Harlingen) een analyse gemaakt van de zorgstructuur en aanbevelingen gedaan ter verbetering, waarbij alles tegen het licht van het nieuwe inspectiekader is gehouden. Ik ben van mening dat vooral door de aanpak, in de vorm van interviews met de directbetrokkenen (zorgcoördinator, directeuren en ib‘ers) er een zeer compleet beeld is geschetst. Het rapport geeft een duidelijke beschrijving van de organisatie en de inhoudelijke vormgeving per school. Deze praktische vormgeving is gerelateerd aan de aanwezige kaders/richtlijnen vanuit het bestuur en het samenwerkingsverband. De gekozen werkwijze m.b.v. inhoudelijk goed verzorgde vragenlijsten heeft geresulteerd in een weergave van de werkelijkheid met daaraan gekoppeld richtinggevende praktische aanbevelingen voor de toekomst: op naar passend onderwijs. Deze manier van werken, waarbij steeds een snelle terugkoppeling plaatsvond en veel ruimte was voor tussentijdse toevoegingen, heb ik als zeer plezierig ervaren.
Het rapport “Vi(sie)zier op zorg” heeft onze ogen doen openen voor het belang van een eenduidige vertaling van beleid naar praktijk, vormgegeven in een cyclische werkwijze, met erkenning van het autonome karakter van scholen.

Dirk van der Wal
zorgcoördinator openbaar basisonderwijs Harlingen.

<< terug <<

Sykli
Onderwijsadvies

Meer dan advies alleen