IPB ontwikkeling binnen Noventa.

Sinds een aantal jaren is Theo Oosterveld de begeleider van Noventa om de ontwikkeling van het Integraal Personeels Beleid in de organisatie vorm te geven. Denk daarbij aan de ontwikkelingsgerichte kant alsook de beoordelingskant. We doen dat met de directeuren op onze directiestudies, een aantal keren per jaar. IPB was voor een gedeelte al vorm gegeven binnen de organisatie, maar werd niet/moeilijk vertaald naar de teams toe. Naast de eigen bevindingen heeft een evaluatieonderzoek dit duidelijk aangegeven. De organisatie had een nieuw bovenschools management gekregen en met de uitkomsten van het evaluatieonderzoek zijn we aan het werk gegaan. In dit traject verwerken we ook de ontwikkeling van de teamvorming als groep directeuren. Pijlers van de Lerende Organisatie nemen we eveneens mee.

Zijn manier van werken: creatief, open, helder, rustig, goed luisteren en observeren en dat op een juiste manier kunnen vertalen, zorgen voor een traject waarin alle directeuren zich gewaardeerd voelen. Altijd met een professionele nonchalance/relativering en altijd to the point. Een zeer optimistisch mensbeeld. Dit alles is Theo.
Tijdens de studiebijeenkomsten zorgen zijn werkvormen voor veel betrokkenheid van de directies en terugkijkend op een studiebijeenkomst zijn de doelen steeds weer gehaald. Dat zorgt voort vaart in het traject.
Ook in de voorbereidingsgroep van het IPB waardeer ik zijn inbreng om, vanuit de aansluiting bij Noventa, de volgende bijeenkomst voor te bereiden en de grote lijn in zicht te houden.

Een zeer plezierige, menselijke en ook zeer professionele procesbegeleider die steeds weer laat merken zelf ook te blijven leren om de nieuwste visies en zienswijzen te kunnen vertalen in zijn begeleiding.

Rika Tulner
Lid centrale directie Noventa
Christelijk Primair onderwijs in Achtkarspelen

<< terug <<

Sykli
Onderwijsadvies

Meer dan advies alleen